Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vznikající poskytováním služeb v rámci poradenství ve výživě a suplementaci (dále jen „Poradenství“).

II. Vymezení smluvních stran

 1. Majitelem a provozovatelem zdravi21.com je Martin Jungmann, Náměstí Míru 607, 468 02, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 88026221. Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku magistrátu města Jablonec nad Nisou od 27.7.2011. (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku služeb poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.zdravi21.com (dále jen „Objednatel“).
 3. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí služba formou poradenství ve výživě a suplementaci (dále jen „Poradenství“), cvičení pod dohledem trenéra, které poskytovatel nabízí. Cvičení pod dohledem fitness trenéra ( dále jen“Cvičení“)  se rozumí cvičení pod dohledem lektora, který nese zodpovědnost za provedené cviky. Trenér se nepovažuje za lékaře. Je odborníkem přes cvičení a kroky ve výživovém poradenství a pouze doporučuje skrze nejlepší vědomí a svědomí.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.

III. Smluvní vztah

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká odesláním elektronické objednávky služby (dále jen „Objednávka“) objednatelem a jejím přijetím poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat objednateli objednané služby a objednatel je povinen uhradit jejich cenu.
 3. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud:
  • objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,
  • poskytovatel má z informací a chování objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,
  • poskytovatel má pochybnosti, zda má objednatel opravdový zájem o čerpání služeb.
 4. V případě, že je objednatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.
 5. Předplacená částka za lekce je nevratná. Touto částkou pro Vás Poskytovatel vytvoří místo v diáři a počítá s Vámi na předem domluvených termínech, které po dobu platnosti předplacených lekcí neobsadí jiným klientem.
 6. Poskytovatel může vypovědět Vaši objednávku bez nároku na vrácení peněz (smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem) v případech (I) pokud hrubě porušujete zásady slušného chování vůči Poskytovateli. (II) v případě ignorování rad trenéra a bojkotování Služeb (urážení jména Zdraví 21 aj.). (III) Nebudete-li řádně poskytovat součinnost při poskytování Služeb a budete bojkotovat celý program a jeho náležitosti s tím spojené. (IV) Budete-li zatajovat informace o vašem zdravotním stavu, kvůli kterému se Vám vyskytli zdravotní nebo jiné problémy.
 7. Objednatel si je vědom, že služby poradenství ve výživě a cvičení pod vedením trenéra nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav objednatele vyžaduje zvláštní výživový a pohybový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat poskytovatele.

IV. Průběh poskytování služeb

 1. Poskytovatel (dále jen „Zpracovatel“) je povinnen poskytovat odběrateli odborné a pečlivé služby na základě svých schopností.
 2. Odběratel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat se zpracovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého Poradenství a Cvičení probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 3. I přesto, že zpracovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle odběratele dodržovat veškerá doporučení poradců a fitness trenérů…). Řádným dodržováním rad zpracovatel se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
 4. Objednatel může kdykoli požádat poskytovatele o ukončení poskytování služeb s tím, že objednatel uhradí cenu již poskytnutých služeb a náklady, které poskytovatel vynaložil v souvislosti s realizovanou objednávkou.
 5. Zpracovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 6. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí zpracovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je zpracovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
 7. Pokud se objednatel nebude moci dostavit na domluvenou schůzku, je povinen omluvit se poskytovateli telefonicky(či SMS) minimálně 2 hodiny předem.
 8. Pokud se objednatel nedostaví na lekci cvičení bez telefonické (či SMS) omluvy poskytovateli minimálně 12 hodin předem, považuje se tato lekce za vyčerpanou.
 9. Při využití individuální konzultace se platí každá započatá půlhodina dle ceníku.
 10. V případě poradenství ve fitness ma objednatel 6 měsíců na využití předplaceného balíčku služeb.

V. Cena služeb

 1. Za poskytování služeb je objednatel povinen uhradit cenu stanovenou na www.zdravi21.com. Není-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen uhradit celou částku převodem na bankovní účet ještě před započetím čerpání služby. Platební údaje pro platbu předem budou zaslány objednateli na email, uvedený v objednávce. Platba předem musí být na účtu poskytovatele nejméně jeden den, před započetím čerpání služeb.
 2. V ceně služby je zahrnuto řádné plnění služeb poradenství, které jsou předmětem objednávky vyplněné a uhrazené objednatelem z objednávkového systému na www.zdravi21.com. Zboží a služby, které poskytovatel objednateli doporučí, není objednatel povinen zakoupit. Jedná se pouze o doporučení, která nejsou podmínkou řádného čerpání služby.
 3. Pokud dojde ze strany objednatele k odstoupení od poskytování služeb nebo předčasnému ukončení poskytování služeb v souladu se zákonem nebo těmito obchodními podmínkami, má objednatel nárok na vrácení ceny nevyčerpaných služeb snížené o stornopoplatek. Stornopoplatek je stanoven ve výši 50 % (padesát procent) z plné ceny nevyčerpaných služeb v souvislosti s objednávkou.
 4. Kromě výše uvedeného, nemá objednatel nárok na vrácení žádné části ceny služeb, když zcela nebo částečně nevyčerpal objednané služby (především není nárok na vrácení ceny služeb za období, kdy se objednatel svévolně nedostavoval na jednotlivé konzultace a schůzky u poskytovatele bez telefonického omluvení alespoň 2 hodiny před domluvenou konzultací).
 5. Dojde-li dohodou stran, v souladu se zákonem nebo s těmito obchodními podmínkami k předčasnému ukončení poskytování služeb, uděluje tímto objednatel poskytovateli souhlas k vystavení opravného daňového dokladu podle § 45 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li vystavení opravného daňového dokladu nezbytné za účelem řádného vypořádání předčasného ukončení poskytování služeb.

VI. Reklamace a stížnosti

 1. Vůči zpracovateli, který objednateli poskytuje služby, je objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu zpracovatele.
 2. Poskytovatel s objednatelem sepíše reklamační protokol. Objednatel obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu.
 3. Reklamace bude poskytovatelem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s objednatelem poskytovatel písemně nedohodne jinak.
 4. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednatele informuje.

VII. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

 1. Odesláním objednávky služeb uděluje objednatel poskytovateli souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb. Za účelem vedení evidence klientů je poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení objednatele, dále jeho věk, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, bioimpedančního měření a dalších služeb, které si objednatel objednal, je poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu objednatele a fyziologii, které objednatel zpracovateli sdělí nebo které zpracovatel zjistí vyšetřením.
 2. Objednatel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování služeb.
 3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by objednateli mohlo způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud poskytovatel využije osobní údaje objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči objednateli má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje objednatele v nezbytném rozsahu zpracovateli, svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami.
 4. Jestliže objednatel zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů objednatele, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může objednatel: a) požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, odstraní poskytovatel nebo zpracovatel neprodleně nežádoucí stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel této žádosti, má objednatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud objednateli vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 5. Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytnul, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.
 6. Shromažďované údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.
 7. Poskytovatel je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako shromažďovatel dat pod reg. číslem 00055543.
 8. Pro usnadnění Vaší orientace a pohybu na webu poskytovatele jsou ukládány soubory cookies ve Vašem prohlížeči.
 9. V případě navštívení webu poskytovatele se zaznamenává standardním způsobem IP adresa, přidělená vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky webu poskytovatele a datum a délku Vaší návštěvy.

VIII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Oznámení a sdělení vůči poskytovateli je objednatel povinen činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace poskytovatele vůči objednateli. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou formou doporučeného psaní, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.
 2. Oznámení a sdělení se zasílají jako doporučené psaní na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v objednávce služeb. Poskytovatel i objednatel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu objednatele s poskytovatelem.
 4. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na www.zdravi21.com. 
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

V Liberci dne 3. 4. 2018
Martin Jungmann

Komentáře jsou vypnuty.